Jazyk webu:

ETICKÝ KODEX

Etický kodex je závaznou normou chování zaměstnanců a partnerů skupiny IOSEC, kteří jsou povinni tento kodex dodržet z hlediska etiky společenského styku se zákazníky a ostatními zaměstnanci.

Všichni zaměstnanci a partneři IOSEC, jsou povinni jednat v souladu s tímto etickým kodexem, zachovávat vysoký morální standard v obchodním a pracovním chování, vytvářet pracovní prostředí důvěry a úcty.


VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

 • Chování ve vztahu k zákazníkům je diskrétní, zdvořilé, bez jakéhokoliv zvýhodnění, předsudků a diskriminace. IOSEC se zavazuje používat pouze legitimní obchodní metody a informace získané od zákazníků považuje za důvěrné.
 • IOSEC nezneužívá své postavení na trhu a zavazuje se vytvářet stejné podmínky pro všechny své obchodní partnery při respektování požadavků zákazníků.

VZTAHY KU KONKURENCI

 • IOSEC respektuje zákony a pravidla, které regulují konkurenční vztahy. Ke konkurenci se chová čestně, v souladu s dobrými mravy soutěžení.
 • IOSEC neuplatňuje žádnou formu nekalé soutěže.


VZTAHY V SPOLEČNOSTI

 • IOSEC nebude tolerovat žádné fyzické, psychické nebo sexuální obtěžování. V IOSEC je nepřípustná jakákoliv forma zneužívání, ponižování, šikany a dehonestácia lidské osobnosti či diskriminace.
 • Každý zaměstnanec a partner IOSEC nese odpovědnost za své jednání, což se projevuje i v důsledném plnění úkolů. Měl by se chovat tak, aby neškodil svým kolegům, aby jim nestěžoval práci a nebránil v jejich iniciativě.
 • IOSEC zakládá svou úspěšnost na profesionalitě svých zaměstnanců a partnerů, očekává od nich aktivní a cílevědomé řízení, vyhledávání a využívání možností zlepšování práce i vlastní výkonnosti. Každý, kdo si myslí, že může něčím přispět ke zlepšení v libovolné oblasti společnosti, má právo být vyslechnut a získat zpětnou vazbu na své návrhy.
 • IOSEC věnuje velkou pozornost odbornému a osobnímu rozvoji svých zaměstnanců a partnerů. Zavazuje se vytvářet podmínky pro rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností svých zaměstnanců a partnerů odpovídajících současným a budoucím potřebám. Od zaměstnanců a partnerů očekáváme aktivní využívání těchto možností.
 • IOSEC se zavazuje provádět spravedlivou politiku odměňování, bez jakékoli diskriminace. Způsob odměňování má odrážet individuální výsledky, aktivitu a význam pracovní pozice ve vazbě na hospodářské výsledky.
 • IOSEC se zavazuje v procesu propouštění respektovat objektivní kritéria a základní etické normy. Proces propouštění musí být zákonný, včas oznámen, transparentní, vycházející ze základních psychologických poznatků a nesmí zraňovat důstojnost člověka.


OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA A MAJETKU

 • Každý zaměstnanec a partner vystupuje nejen jako soukromá osoba, ale i jako reprezentant IOSEC. Proto i na veřejnosti má dbát na dobré jméno IOSECu a ochraňovat její zájmy.
 • Zaměstnanec společnosti si nepřivlastňuje, nepůjčuje a ani nepropůjčuje majetek společnosti bez dovolení. Nezákonné přivlastnění majetku nebo jeho použití pro osobní účely nebo cizí potřebu bez výslovného povolení se považuje za stejně závažné jako přímé odcizení a může vést k rozvázání pracovního poměru. Placená pracovní doba zaměstnance se rovněž považuje za majetek společnosti, který by neměl být používán pro osobní potřebu bez řádného povolení.


OZNÁMENÍ NEETICKÉHO CHOVÁNÍ

 • Zamestnanci a partneři jsou povinni oznámit porušení tohoto kodexu. Informaci podávají přímému nadřízenému, což představuje typický postup. Pokud však zaměstnanec nebo partner má dojem, že v dané situaci to není vhodné, může tuto podat dalšímu vyššímu nadřízenému podle organizační struktury. Informaci lze kdykoliv podat ústně, písemně, elektronickou poštou. Přímý nadřízený pracovník je povinen zabývat se podanou informací o porušení Etického kodexu a přijmout řešení. Pokud sám zváží, může se obrátit na svého nadřízeného, nebo na vedení společnosti.
 • Identita osob podávajících oznámení o podezření z porušení etického kodexu se udržuje v tajnosti, v nejvyšší možné míře. Žádné represálie nebudou namířené proti zaměstnanci, který ohlašuje podezření z porušování tohoto kodexu.
 • Připomínky k obsahu a struktuře Etického kodexu se podávají na vedení společnosti IOSEC SE.

Etický kodex tvoří nedílnou součást pracovního řádu případně obchodní smlouvy s partnerem a jeho ustanovení jsou závazného charakteru. Jednání v rozporu s jednotlivými ustanoveními je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně se všemi důsledky ve smyslu platných právních předpisů.

předseda