Jazyk webu:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost IOSEC Slovakia s. r. o. se sídlem Mariánska 2222/3, 811 08 Bratislava IČO 44517734 (dále jen "Správce") ve smyslu nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení") a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen "zákon") disponuje vypracovanými bezpečnostními opatřeními, které jsou pravidelně aktualizovány. Vymezují rozsah a způsob bezpečnostních opatření nezbytných pro eliminování a minimalizaci hrozeb, a rizik působících na informační systém s cílem zajistit:

  • dostupnost, integritu a spolehlivost systémů řízení nejmodernějšími informačními technologiemi,
  • chránit osobní údaje před ztrátou, poškozením, odcizením, modifikací, zničením a zachovat jejich důvěrnost,
  • identifikovat potenciální problémy a zdroje narušení a předcházet jim.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer - DPO): dpo@iosec.eu

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s politikou uchovávání údajů a jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování. Přístup k osobním údajům mají jen osoby pověřené správcem, které je zpracovávají na základě pokynů jeho pokynů. Vaše osobní údaje budou zálohovány v souladu s retenčními pravidly správce. Osobní údaje uchovávané na záložních úložištích slouží k předcházení bezpečnostním incidentům, které by mohly vzniknout zejména narušením bezpečnosti nebo poškozením integrity zpracovávaných dat.
01

Evidence požadavků

Osobní údaje, které zpracováváme prostřednictvím kontaktních formulářů uvedených na naší webové stránce a e-mailů se zpracovávají pouze pro vyřízení vaší žádosti. Odesláním žádosti souhlasíte se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení (subjekt údajů vyjádřil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů). Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Osobní údaje se budou uchovávat pouze do splnění účelu, pro který byly zpracovány. Pokud musí být dodrženy doby uchovávání dle obchodního a daňového práva, doba uchovávání se řídí zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Přenos osobních údajů do třetí země se neuskutečňuje. Osobní údaje nebudou použity pro automatizované individuální rozhodování včetně profilování.
02

Registrace zákazníka/použivatelský účet

Pokud si přejete, můžete si na naší webové stránce vytvořit zákaznický účet. Pokud si vytvoříte zákaznický účet, nemusíte nám zasílat své osobní údaje pokaždé, když se registrujete do našeho vzdělávacího programu nebo když se pokusíte získat přístup k informacím / materiálům určeným pouze pro registrované zákazníky. Osobní údaje, které jste uvedli v registračním formuláři, budou zpracovávány pouze za účelem vytvoření a udržování vašeho zákaznického účtu. Vaše osobní údaje se budou ukládat, dokud neodstraníte svůj účet. Pokud svůj účet odstraníte, vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, kromě případů, kdy jsme ze zákona povinni vaše údaje dále ukládat. Upozorňujeme vás, že po odstranění již nebudete moci svůj zákaznický účet používat.
03

Plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů

Osobní údaje, které zpracováváme o svých klientech, zpracováváme na základě smlouvy ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení (zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo aby byla na žádost subjektu údajů provedena opatření před uzavřením smlouvy). Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, podpis, e-mail a číslo telefonu. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
04

Zpracování účetních dokladů

Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, podpis. Následně jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě.
05

Newsletter

Pokud si přejete, můžete se přihlásit do našeho informačního newsletter bulletinu, který je umístěn na našich webových stránkách www.iosec.eu. Osobní údaje se budou zpracovávat pouze pro zasílání newsletter zpráv na vámi zadanou e-mailovou adresu. Přihlášením se do newsletter bulletinu souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracováváme ve smyslu čl. 6 písm. a) nařízení. Vaše e-mailová adresa bude zpracovávána, dokud se neodhlásíte z odběru. Odhlásit se z odběru je možné kliknutím na odkaz „zrušit odběr“, který je uveden v každé newsletter zprávě, kterou od nás obdržíte. Po odhlášení už od nás nebudete dostávat žádné newsletter zprávy. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: e-mailová adresa.
06

Evidence uchazečů o zaměstnání

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání se provádí na základě "Souhlasu" se zpracováním osobních údajů ve smyslu článků 6 odst.1 písm. a) nařízení, který poskytne uchazeč. Správce bude kontaktovat pouze úspěšných uchazečů. Předávání osobních údajů do třetí země se neuskutečňuje. Osobní údaje nebudou použity na automatizované individuální rozhodování včetně profilování. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu. Máte právo kdykoliv před uplynutím uvedené doby odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odesláním žádosti na emailovou adresu: dpo@iosec.eu nebo zasláním žádosti na adresu správce s uvedením textu "GDPR odvolání souhlasu" na obálce. Správce prohlašuje, že v případě písemné žádosti subjektu údajů o ukončení zpracování osobních údajů před uvedenou lhůtou, tyto budou vymazány nejpozději ve lhůtě 30 dnů od doručení odvolání souhlasu.
07

Evidence zástupců dodavatelů a odběratelů

Zpracování osobních údajů dodavatelů a odběratelů se provádí ve smyslu oprávněných zájmů správce, v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: titul, jméno, příjmení, pracovní zařazení, služební zařazení, funkční zařazení, osobní číslo zaměstnance, odborný útvar, místo výkonu práce, telefonní číslo, faxové číslo, adresa elektronické pošty na pracoviště a identifikační údaje zaměstnavatele. Následně jsou uchovávány po dobu 10 let po skončení smlouvy nebo obchodního vztahu.

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o vás máme, jsou nesprávné nebo neúplné, tak můžete nás požádat o zpřístupnění těchto informací, opravu nebo o jejich vymazání.

V případě, že chcete podat námitku na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, obraťte se na naši osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů e-mailem nebo písemně na adresu správce: 


IOSEC Slovakia s. r. o.
Mariánska 2222/3
811 08 Bratislava

Naše pověřenec prozkoumá vaši námitku a bude s vámi spolupracovat, abychom tuto záležitost vyřešili.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Revidováno dne 1.6.2023